Du finder den generelle offentlige indgang om hjælpemidler på Borger.dk.  Her har du  også mulighed for at udfylde hjælpemiddelansøgning on-line.

 

Bevilling af hjælpemidler

Kontakt: Kommunens Hjælpemiddelafdeling

Du er berettiget til at søge om et hjælpemiddel, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • kan lette din daglige tilværelse i hjemmet eller
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Det er kommunen, der bevilger hjælpemidler efter Lov om social service. Ansøgningen om hjælpemidlet indgives til kommunen.

 

Beskæftigelse

Blanket til Ansøgning om bevilling af hjælpemidler (AB441)  (nyt vindue)

Kontakt: Nøgleperson i Jobcentret

For at få bevilget hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er det en betingelse, at:

  • hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen
  • udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde
  • hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, fastholde beskæftigelse eller selv-stændig virksomhed
  • hjælpemidlet kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.
  • Ansvar for bevilling af hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ligger hos jobcentret i bopælskommunen, og hjælpemidler kan bevilges som fx udlån eller tilskud.

Det er jobcenteret, der bevilger tilskud til hjælpemidler efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ansøgningen om hjælpemidlet indgives til jobcenteret.

Se endvidere kilde: www.bmhandicap.dk (nyt vindue)

 

Uddannelse

Kontakt: Uddannelsesinstitutionen / SPSU  (nyt vindue)

Grundskolen

Gymnasiet, studenterkursus og hf

Uddannelser under SU-Styrelsen

Se endvidere: www.spsu.dk  (nyt vindue)

 

Hjælpemidler i botilbud, daginstitutioner, klubber og døgninstitutioner

 

Endvidere findes information om bevilling af hjælpemidler bl.a. hos:

 

Kilder: www.retsinfo.dk, www.borger.dk, www.bmhandicap.dk